Trix Express - personenrijtuig, D-trein, 4-assig

trix20/176 mikado 6030/* 20176
20/176
399

6030/*
prototype: D-rijtuig, personenwagen A4
Zwitserland tijdperk: III (1945-1970)
kleur: groen / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting: BLS
geproduceerd: 1956-1969
helaas, nog geen plaatje 20388
20/388
3388

6031/*
prototype: D-rijtuig, personenwagen A4
Zwitserland tijdperk: III (1945-1970)
kleur: groen / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting: BLS
geproduceerd: 1960-1969
bemerking: Innenbeleuchtung/Schlußlicht
trix20/398 mikado 6032/* 20398
20/398
3398

6032/*
prototype: D-rijtuig, bagagewagen F4
Zwitserland tijdperk: III (1945-1970)
kleur: groen / materiaal: kunststof
lengte: 210 mm / beschrifting: BLS
geproduceerd: 1959-1969
trix3380 mikado 6047/* 3380
3380
380

6047/*
prototype: D-rijtuig, personenwagen Bc 4 ümg
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: III (1945-1970)
kleur: blauw / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting: TOUROPA
geproduceerd: 1961-1975
helaas, nog geen plaatje 3382
3382
382

6048/*
prototype: D-rijtuig, personenwagen BC 4 ymgb
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: III (1945-1970)
kleur: groen / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1961-1981
trix3383 mikado 6049/* 3383
3383
383

6049/*
prototype: D-trein, slaapwagen WLAB 4 ümg
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: III (1945-1970)
kleur: rood / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting: DSG Schlafwagen
geproduceerd: 1961-
trix3384 mikado 6050/* 3384
3384
384

6050/*
prototype: D-trein, restauratiewagen WR 4 omg
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: III (1945-1970)
kleur: rood / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting: DSG Speisewagen
geproduceerd: 1961-
trix3385 mikado 6051/1 3385
3385
3385

6051/1
prototype: D-rijtuig, personenwagen Rheinpfeil
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: III (1945-1970)
kleur: rood/beige / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1974-
trix3386 mikado 6052/* 3386
3386
386
33386
6052/*
prototype: D-rijtuig, personenwagen AB 4 ümg
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: III (1945-1970)
kleur: groen / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1961-
trix3387 mikado 6053/* 3387
3387
387

6053/*
prototype: D-rijtuig, bagagewagen Pw 4 ümg
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: III (1945-1970)
kleur: groen / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1961-
trix3362 mikado 6081/* 3362
3362
3362

6081/*
prototype: personenrijtuig BC ümg
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: violet / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1972-1979
bemerking: Popserie
helaas, nog geen plaatje 3363
3363
3363

6082/*
prototype: D-trein, slaapwagen WLAB ümg
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: rood / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1972-1979
bemerking: Popserie
trix3364 mikado 6083/* 3364
3364
3364

6083/*
prototype: D-trein, restauratiewagen WR ymg
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: rood / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1972-1979
bemerking: Popserie
helaas, nog geen plaatje 3365
3365
3365

6084/*
prototype: D-rijtuig, personenwagen AB ümg
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: oranje / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1972-1979
bemerking: Popserie
trix3366 mikado 6085/* 3366
3366
3366

6085/*
prototype: D-rijtuig, bagagewagen Düm
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: groen / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1972-1979
bemerking: Popserie
trix3350 mikado 6090/1 3350
3350
3350
33350
6090/1
prototype: D-rijtuig, personenwagen B üm
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: beige / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1975-
helaas, nog geen plaatje 3351
3351
3351
33351
6091/1
prototype: D-rijtuig, personenwagen AB ymg
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: beige / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1975-
helaas, nog geen plaatje 3352
3352
3352
33352
6092/1
prototype: D-rijtuig, bagagewagen D üm
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: beige / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1975-
trix3353 mikado 6093/1 3353
3353
3353
33353
6093/1
prototype: D-rijtuig, personenwagen WG ümh
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: beige / materiaal: kunststof
lengte: 235 mm / beschrifting: Gesellschaftswagen
geproduceerd: 1978-
trix33368 mikado 6999/9 33368
33368
33368
33368
6999/9
prototype: D-rijtuig, personenwagen Avmz111 TEE
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: rood/beige / materiaal: kunststof
lengte: 270 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1992-
trix33369 mikado 6999/9 33369
33369
33369
33369
6999/9
prototype: D-rijtuig, personenwagen Apmz121 TEE
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: rood/beige / materiaal: kunststof
lengte: 270 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1992-
trix33370 mikado 6999/9 33370
33370
33370
33370
6999/9
prototype: D-trein, restauratiewagen WRmh132 TEE
DB (Duitse Bundesbahn) tijdperk: IV (1970-1990)
kleur: rood/beige / materiaal: kunststof
lengte: 270 mm / beschrifting:
geproduceerd: 1992-


List generated: Thu Feb 17 15:20:25 2005.

© Christoph Mattheis 1999-2005
Mail to: ACMattheis@gmx.net
/scripts/cmdb/cmwr.pl Version: 0.01a [05.Nov 1999]

Resource: A comprehensive list of all Siemens content objects.